Shwan Drug Dictionary V3 Shwan Drug Dictionary V3 Shwan Drug Dictionary V3

Shwan Drug Dictionary V3Shwan Drug Dictionary V3 APK Free Download
Version:  3.20.98.1_SHWAN


Description:

طغ•ظ†طظˆغ ط®ظˆطغ ع¯غ•ظˆطغ•ظˆ ظ…غظ‡طغ•ططظ†

طعµطظˆططظ† ظ„غطغط طغ•ع•غط²طظ†

Shwan Drug Dictionary
V 3.20.98.1
ظغ•طظ‡غ•ظ†ع¯غ ط¯غ•طظ…طظ†غ ط´ظˆطظ†
ظˆغ•ط´طظ†غ 3.20.98.1

ظ„غ•ظ… ظˆغ•ط´طظ†غ• ط¯ط ع¯طظ†ع¯ططغظ† طغ•ط´ ط²غطط¯ ظƒططظˆغ• طغ•ظˆغط´ ظغ•ط´غ ع¯طظˆظغ ط¯غ•طظ…طظ†غ•ظƒطظ†غ• ظ„غطغ• ط¯ط ططظ…طعغ•ظ… طغ• ع†غ•ظ†ط¯ ع¯طظˆظغظƒ ظƒطط¯ظˆغ• طغ• ظغط´طغظˆطظ†غ ط®ظˆط ظ„غ• ظˆغ•ط´طظ†غ•ظƒطظ†غ ط¯طظ‡ططظˆظˆ ظƒظ„ططغ•ظƒطظ† ط²غططط ط¯غ•ظƒغ•ظ…ط ظ„غ•ظˆغ•ط´ ع¯طظ†ع¯طط طغ•ظˆغ•غغ• ظƒغ• ظ„غ•ظ… ظˆغ•ط´طظ†غ• ط¯غ•طظˆطظ†غ ظ„غ• غغ•ظƒ ظ„طط ظ„غ• ظ‡غ•طط¯ظˆظˆ ظ†طظˆغ ط²طظ†ططغ ططط²طع¯طظ†غ طع¯غ•ع•غغ, ظˆغ•ظ‡غ•طظˆغ•ظ‡ط ظ†ططط¯ظ† (ط´غط) ظƒطط¯ظ†غ ظ‡غ•ظ…ظˆظˆ ط¯غ•طظ…طظ†غ•ظƒطظ† ظˆ ظ†ططط¯ظ†غ طغ† ظ‡طظˆع•غظƒطظ†ط ظ„غ• ع•غع¯طغ ظ†طظ…غ• (طططظ„غ•) غطظ† طغ† عطغطغ•ط غط ظˆطط طغ•ظ غط ظ…ططظ†ط¬غ•ط غط ظ‡غ•ط طغ•طظ†طظ…غ•غغ•ظƒغ ظ†ططط¯ظ†, ظƒغ• ط¯غ•طظˆطظ†غ ط²طظ†غططغ ظ„غ• طغ•ط ظ‡غ•ط ط¯غ•طظ…طظ†غظƒ طغ•طغ•ظˆغط طغظ†غطغ طغ† ظ‡طظˆع•غظƒغ•ط. ظˆغ• ظ‡غ•ظ†ط¯غظƒ ع¯غ†ع•طظ†ظƒططغ ظ„غ• ط¯غط²طغظ†...\nظˆغ• طغ•ط´غ غططظ…غ•طغ ط²غطط¯ظƒططظˆغ• طغ•ظ†طظˆغ (Help) ظˆغ• ع¯غ†ططظ†ظƒططغ ظ„غ• طغ•ط´غ ظ†ططط¯ظ†غ ظ†طظ…غ• ظˆ طغظ…غظ„ ظˆ ططغع¯غ†ظ†غ•ظƒطظ†غ ظˆ ط¯غط²طغظ†غ ظƒططظˆغ•.ظˆغ• ط²غطط¯ ظƒطط¯ظ†غ ظغ•غط¯ ظƒططغظƒ ط¯غ•ع†غط طغ† ظˆغظ†ط¯غ†غغ•ظƒغطط ظˆ ع¯غ†ع•طظ†ظƒططغ ظ„غ• ظ„غططغ•ظƒطظ† ظˆ ع¯غ†طغظ†غ ط¯غط²طغظ†غ .

ظ„غ• ظˆغ•ط´طظ†غ ظغط´ظˆط¯ط طغ•ط´غ ظ†طظˆغ ططط²طع¯طظ†غ طغ† ط²غطط¯ ظƒطططظˆظˆ طغ•ظ†طظˆغ Brand Name ظ„غ• ظ„غططغ ظ…غظ†ظˆ غطظ† ظ„غ• ع•غع¯غ•غ طغ•ظˆ ط¯ظˆع¯ظ…غ•غ ط®ع•غ•غ ظ„غ• ظ„غططغ ظ†طظˆغ ط²طظ†ططغ ط¯طغغ•.

ظ†طظˆغ ططط²طع¯طظ†غ ع†غغ•ط طغ†ظ†ظ…ظˆظ†غ•:-
Acetaminophen(Paracetamol)
ظ†طظˆغ ط²طظ†ططغ ط¯غ•طظ…طظ†غ•
ظˆغ• ظ‡غ•ط ط´غ•طغظƒغ•ظˆ ظ†طظˆغ ط®غ†غ ظ„غ• طغ•ط ط¯غ•طظ…طظ†غ•ظƒغ• ط¯غ•ظ†ظˆطغط. طغ†ظ†ظ…ظˆظ†غ• ظ„غ• ط¬غططغ طظ†ظˆطغط Paracetamol ط¯غ•ظ†ظˆطغط Adol غطظ† ParaAzar

ظ„غطغ•ط¯ط ظ…ظ† طغ•ط´غظƒظ… طغ† ط²غطط¯ظƒطط¯ظˆظˆظ† ظƒغ• طغطغط¯ط ط¯غ•طظˆطظ†ظ† ظ†طظˆغ ططط²طع¯طظ†غ ظ„غ• طغطع† طظ†ظˆطظ† ظˆ طغط¯غ†ط²ظ†غ•ظˆغ•, ظƒغ• طغ•ظ…غ•ط´ ظ„غ•طغ•ط ط¯طظˆطظƒططغ طغ•ظƒططظ‡غظ†غ•ططظ†غ•ظˆغ• طظˆغ•..ظˆغ• ظ„غ• ظˆغ•ط´طظ†غ ظغط´ظˆ ط¯ط طغ•طظ†طظ…غ•ظƒغ• ظ„غ• طغ•طغ•ططظˆغ• ط¯طع•غعطططغ†ظˆغ• ظƒغ• طغطغط¯ع¯غ†ع•ظطظ†ظƒططغ ظ„غ• طططغظ„ ظˆ ع¯ططظغظƒغ•ظˆغ• ظƒطططظˆظˆ, ظˆغ• ط²غطط¯ ظƒطط¯ظ†غ طغ•ط´غ ع¯طظˆظغ•ظƒطظ†غ ط¯ظˆع¯غطظ†غ...

طغ•ظ… ظغ•طظ‡غ•ظ†ع¯غ• ط²غططط ظ„غ• (1000)ظ‡غ•ط²طط ط¯غ•طظ…طظ†غ طغط¯طغغ•,
ظˆغ• طغ•طط¯غ•ظˆطظ… ط¯غ•طظ…طظ†غ طغ† ط²غطط¯ ط¯غ•ظƒطغط ظˆ ظˆغ•ط´طظ†غ ظ†ظˆغغ طعµطظˆ ط¯غ•ظƒطغطغ•ظˆغ•..
طغ•ظ… ظغ•طظ‡غ•ظ†ع¯غ• طغ•ط´غظˆغ•غغ•ظƒغ طظˆط®ط ططط ظ„غ•

ظ†طظˆغ ط²طظ†ططغ ط¯غ•طظ…طظ†
ظ†طظˆغ ططط²طع¯طظ†غ ط¯غ•طظ…طظ†
ع†غ†ظ†غغ•طغ طغ•ظƒططظ‡غظ†طظ†غ ط¯غ•طظ…طظ†
عغ•ظ…غ ط¯غ•طظ…طظ†
ظƒططغع¯غ•طغ ططط´ ظˆ ط®ططظغ ط¯غ•طظ…طظ†
طغ•ظƒططظ‡غظ†طظ†غ طغ† ططظطغ•طغ ط¯ظˆظˆع¯غطظ† ظˆ ظ…ظ†ط¯طعµ ظˆ ظغط
,ظˆغ• ط®ظˆغظ†ط¯ظ†غ•ظˆغ•غ ط¯غ•طظ…طظ† طغ• ط´غظˆطط²غ U

ظ„غ•ع¯غ•عµ ع†غ•ظ†ط¯غ•ظ‡ط ط²طظ†غططغ طط..

ظ„غ•ظƒغ†ططغط¯ط طظ…طظˆطظ† ظ„غ• ظ‡غ•ط ظ‡غ•عµغ•غغ•ظƒ ظ„غ•ظ… طغ•طظ†طظ…غ•غغ• ط¯ط,
ظˆغ• طغظˆغ•ط´ ظ‡غ•عµغ•ظƒطظ† ظˆ ع•غ•ط®ظ†غ•ظˆ ظغط´ظ†غططغ•ظƒطظ†ططظ† طظ†ظˆطظ†...
طغ•ظ‡غظˆطغ طغ•ظ†ط¯طظˆططغغ•ظƒغ ططط´طط طغ† طغظˆغ•.

طغ† طغ•طظ‡غ•ظ…غ ط²غططط طغ•طط¯طظ†غ طغ•ظ… ظ†طظˆظ†غط´طظ†طظ†غ•غ ط®ظˆططغ•ظˆغ• طظƒغ•ظ†:-

Conclusion

To conclude Shwan Drug Dictionary V3 works on Android operating system and can be easily downloaded using the below download link according to Freeware license. Shwan Drug Dictionary V3 download file is only 3.0 MB  in size.
Shwan Drug Dictionary V3 was filed under the Medical category and was reviewed in softlookup.com and receive 5/5 Score.
Shwan Drug Dictionary V3 has been tested by our team against viruses, spyware, adware, trojan, backdoors and was found to be 100% clean. We will recheck Shwan Drug Dictionary V3 when updated to assure that it remains clean.

Shwan Drug Dictionary V3 user Review

Please review Shwan Drug Dictionary V3 application and submit your comments below. We will collect all comments in an effort to determine whether the Shwan Drug Dictionary V3 software is reliable, perform as expected and deliver the promised features and functionalities.

Popularity 10/10 - Downloads - 22 - Score - 5/5

Softlookup.com 2023 - Privacy PolicyCategory: Medical 
Publisher: shwan kdl
Last Updated: 01/23/2022
Requirements: Android 4.0+
License: Freeware
Operating system: Android
Hits: 1512
File size: 3.0 MB 


Leave A comment
Name: *
E-Mail: *
Comment: *